โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
จังหวัดลำปาง...ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก
.
แอดมินโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)

โรงเรียนบ้านผาแมว
โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา
โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี
โรงเรียนอนุบาลสบปราบ
โรงเรียนบ้านท่าช้าง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
สังกัด   สพป.ลำปาง เขต 2
ที่อยู่   376 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
35 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านผึ้ง 376 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
33 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
10 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
45 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ลำปาง เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 18.194174 , 99.403178

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ลำปาง เขต 2

สพป.ลำปาง เขต 1
สพป.ลำปาง เขต 2
สพป.ลำปาง เขต 3

โรงเรียนบ้านศรีสุข
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านเครือซูด
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกกะทือ
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านแคน
สพป.มหาสารคาม เขต 2


Powered By www.thaieducation.net