โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา
จังหวัดลำปาง...ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก
.
แอดมินโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา

โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว
โรงเรียนชุมชนบ้านทราย
โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา
โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์
โรงเรียนผาแดงวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   แม่ฮ่างวิทยา
สังกัด   สพป.ลำปาง เขต 1
ที่อยู่   14/9 ม.4 ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง 52110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2 - ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   14/9 ม.4 ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง 52110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
20 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ลำปาง เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 91.49%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน แม่ฮ่างวิทยา 18.844616 , 99.861877

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ลำปาง เขต 1

สพป.ลำปาง เขต 1
สพป.ลำปาง เขต 2
สพป.ลำปาง เขต 3

โรงเรียนวัดดอนยอ
สพป.นครนายก

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านโพนทอง
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านสามช่อง
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net