โรงเรียนบ้านห้วยปิง
จังหวัดลำพูน...พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย
.
แอดมินโรงเรียนบ้านห้วยปิง

โรงเรียนบ้านดอยแดน
โรงเรียนบ้านปาง
โรงเรียนบ้านห้วยหละ
โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว
โรงเรียนบ้านโป่งแดง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านห้วยปิง
สังกัด   สพป.ลำพูน เขต 2
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านห้วยปิง หมู่ที่ 3 ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-2 ประถมศึกษาปีที่ 1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.3 ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ลำพูน เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านห้วยปิง 17.849263 , 99.067722

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ลำพูน เขต 2

สพป.ลำพูน เขต 1
สพป.ลำพูน เขต 2

โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านหินฮาว
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

โรงเรียนบ้านหินเหิบ
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านหันน้อย
สพป.อุดรธานี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net