โรงเรียนบ้านดง
จังหวัดลำพูน...พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย
.
ทัศทรวง ชินพันธ์
แอดมินโรงเรียนบ้านดง

พยุงศักดิ์ ติ๊บกาศ
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
เกศรินทร์ ทองจีน
โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์
พิมพ์นิภา แย้มวัฒนพานิช
โรงเรียนบ้านปวง
จิราวรรณ พจมานเลิศพร
โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน
นภพร นันทะจันทร์
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดง
สังกัด   สพป.ลำพูน เขต 2
ที่อยู่   141ม.9 ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 3 งาน 13 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   3ขวบ - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   141ม.9 ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ลำพูน เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านดง 17.995751 , 99.0427

ภาพโรงเรียน

 


กรรณิการ์ โพธา
แอดมินเขต สพป.ลำพูน เขต 2

สพป.ลำพูน เขต 1
สพป.ลำพูน เขต 2

โรงเรียนวัดสนามชัย
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดสระลงเรือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านเขาทอง
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านไทรโยง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net