โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย
จังหวัดลำพูน...พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย
.
ทัศนาพร ปัญญาคำ
แอดมินโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย

สายพิณ ใจยวน
โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง
กฤติยา ปาตีคำ
โรงเรียนบ้านหนองสูน
โยทกา พิงคะสันต์
โรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต)
จุฬามณี ปันวัง
โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์
อนุชา อุ่นนันกาศ
โรงเรียนบ้านห้วยหละ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   สามัคคีศรีวิชัย
สังกัด   สพป.ลำพูน เขต 2
ที่อยู่   80 หมู่ 10 บ้านหนองผำ ต.ทุ่งหังช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 2 งาน 35 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1 - ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 10 บ้านหนองผำ ต.ทุ่งหังช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
18 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
23 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ลำพูน เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน สามัคคีศรีวิชัย 17.990783 , 99.052748

ภาพโรงเรียน

 


กรรณิการ์ โพธา
แอดมินเขต สพป.ลำพูน เขต 2

สพป.ลำพูน เขต 1
สพป.ลำพูน เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าเขา
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านแม่ราก
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองน้อย
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านวังยายมาก
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net