โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์
จังหวัดลำพูน...พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย
.
แอดมินโรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์

โรงเรียนบ้านไม้สลี
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
โรงเรียนวัดวังสะแกง
โรงเรียนบ้านนากลาง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านห้วยงูสิงห์
สังกัด   สพป.ลำพูน เขต 2
ที่อยู่   102หมู่4 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาล2-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านห้วยงูสิงห์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ลำพูน เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านห้วยงูสิงห์ 18.084966 , 99.032029

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ลำพูน เขต 2

สพป.ลำพูน เขต 1
สพป.ลำพูน เขต 2

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านค้อ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดปัณณาราม
สพป.พัทลุง เขต 2


Powered By www.thaieducation.net