โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
จังหวัดลำพูน...พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย
.
แอดมินโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)

โรงเรียนบ้านท่าช้าง
โรงเรียนบ้านท่าหลุก
โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
โรงเรียนบ้านปวง
โรงเรียนบ้านหล่ายท่า

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
สังกัด   สพป.ลำพูน เขต 2
ที่อยู่   126 หมู่ 5 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 3 งาน 28 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านแม่หว่างต้นผาง หมู่ 5 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
4 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ลำพูน เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) 17.681758 , 99.004558

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ลำพูน เขต 2

สพป.ลำพูน เขต 1
สพป.ลำพูน เขต 2

โรงเรียนวัดเกาะน้อย
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าสนุก
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านดงย่าปา
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net