โรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต)
จังหวัดลำพูน...พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย
.
แอดมินโรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต)

โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา
โรงเรียนบ้านหนองสูน
โรงเรียนบ้านป่าคา
โรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต)
โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต)
สังกัด   สพป.ลำพูน เขต 2
ที่อยู่   184 หมู่ที่ 3 ต.ดงดำ อ.ลี้ จ. ลำพูน
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   เลขที่184หมู่ที่3 บ้านบวก ต.ดงดำ อ.ลี้ จ. ลำพูน
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
14 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ลำพูน เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 17.739079 , 99.036898

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ลำพูน เขต 2

สพป.ลำพูน เขต 1
สพป.ลำพูน เขต 2

โรงเรียนมิตรภาพที่ 34
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)
สพป.ปทุมธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net