โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ
จังหวัดลำพูน...พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย
.
แอดมินโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ

โรงเรียนวัดเหมืองง่า
โรงเรียนบ้านหนองยางไคล
โรงเรียนวัดป่าแดด
โรงเรียนวัดกู่เส้า
โรงเรียนบ้านเหมืองลึก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ
สังกัด   สพป.ลำพูน เขต 1
ที่อยู่   บ้านห้วยเหี๊ยะ หมู่3 ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 ถึง ประถมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านห้วยเหี๊ยะ หมู่3 ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
3 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ลำพูน เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 48.94%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ 18.265906 , 98.938894

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ลำพูน เขต 1

สพป.ลำพูน เขต 1
สพป.ลำพูน เขต 2

โรงเรียนอุดมสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านปรางคล้า
สพป.นครราชสีมา เขต 4

โรงเรียนบ้านท่าหัน
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านห้วยด่าน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net