โรงเรียนบ้านหนองบึง
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
จุรีพร แสงผดุง
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองบึง

วัฒนา ผุดผ่อง
โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
พัชรี แก้วประภา
โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
ทองเลื่อน บุญทวี
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
วาสนา วารีศรี
โรงเรียนบ้านดงสำราญ
ระเบียบ แพงศรี
โรงเรียนบ้านพืชคาม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองบึง
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่    163 หมู่ 4 บ้านหนองบึง ต. ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ. ยโสธร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ป. 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    163 หมู่ 4 บ้านหนองบึง ต. ห้องแซง อ.เลืงนกทา จ. ยโสธร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองบึง ,

ภาพโรงเรียน

 


นางพิสมัย บวร
แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองเงิน
สพป.ระนอง

โรงเรียนวัดท่าทอง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านกลางดง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดในกลาง
สพป.เพชรบุรี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net