โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
เอื้อมเดือน โพชะโน
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์

นวลอนงค์ โพธิ์ศรี
โรงเรียนบ้านกุดหิน
จุรีรัตน์ บุญบรรลุ
โรงเรียนบ้านหนองสนม
พิมพ์ณิภา ประธาน
โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง
จุไรรัตน์ ลำเหลือ
โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง
สุวนันท์ สามาอาพัฒน์
โรงเรียนบ้านนาทม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   บ้านโนนแดง หมู่ 3 ตำบลส้มผ่อ อ.เทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชันประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโนนแดง หมู่ 3 ตำบลส้มผ่อ อ.เทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ ,

ภาพโรงเรียน

 


นางพิสมัย บวร
แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหลังเขา
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองแวง
สพป.นครราชสีมา เขต 5


Powered By www.thaieducation.net