โรงเรียนบ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ)
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ)

โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านหนองแหน
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
โรงเรียนบ้านหินสิ่ว
โรงเรียนบ้านสุขเกษม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน (ยุบแล้ว)

โรงเรียน   บ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ)
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   หมู่6 ต.ไทยเจริญ.อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   -
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านเทพเจริญ หมู่6 ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
1 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ) ,

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนวัดดอนยอ
สพป.นครนายก

โรงเรียนบ้านหนองมันปลา
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net