โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
ชนิดาพร ทองแม้น
แอดมินโรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย

หฤทัย สูงแข็ง
โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
สุนทรา ศรีตาแสง
โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
มุกดา ยอดเสน่ห์
โรงเรียนบ้านน้ำคำ
อรรถวุฒิ เดชศิริ
โรงเรียนบ้านเตาไห
วัฒนา ดังชัยภูมิ
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสามแยกภูกอย
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   บ้านสามแยกภูกอย หมู่4 ต.ไทยเจริญ อ. ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 0 งาน 67 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล2-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านสามแยกภูกอย หมู่4 ต.ไทยเจริญ อ. ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
11 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านสามแยกภูกอย ,

ภาพโรงเรียน

 


นางพิสมัย บวร
แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านหนองยาง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนวัดโขมง
สพป.จันทบุรี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net