โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านโสกน้ำใส

โรงเรียนบ้านนิคม
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
โรงเรียนบ้านสุขเกษม
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านนาทม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโสกน้ำใส
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 7 ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 35120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
25 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ชั้นประถมชั้นปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 7 ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 35120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโสกน้ำใส 16.08325 , 104.478617

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนบ้านค้อ
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านย่าหมี
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านดอนแท่น
สพป.น่าน เขต 2


Powered By www.thaieducation.net