โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ

โรงเรียนบ้านศรีสว่าง
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
โรงเรียนบ้านคึมยาว
โรงเรียนบ้านกุดโจด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 5 ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 1 งาน 35 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ก่อนประถม ถึง มัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่5 ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ