โรงเรียนบ้านพืชคาม
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
ระเบียบ แพงศรี
แอดมินโรงเรียนบ้านพืชคาม

คำภักดิ์ เสวนา
โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม
กรรณิการ์ อ่อนแก้ว
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
วิไลลักษณ์ เศษสุวรรณ
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
นุชราวรรณ บุญทวี
โรงเรียนบ้านคำก้าว
กาญจนา ธุระกิจ
โรงเรียนบ้านสมสะอาด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านพืชคาม
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 5 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 35120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 5 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 35120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านพืชคาม ,

ภาพโรงเรียน

 


นางพิสมัย บวร
แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ
สพป.นครราชสีมา เขต 4

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนวัดช่องลม
สพป.ระนอง


Powered By www.thaieducation.net