โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ

โรงเรียนบ้านม่วงไข่
โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล
โรงเรียนบ้านนาโส่
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
โรงเรียนบ้านคำเลา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านห้องคลองร่องคำ
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 3 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
34 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2,อนุบาล 3 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6หมู่
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 3 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านห้องคลองร่องคำ 16.25891 , 104.422228

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนบ้านสว่าง
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยตาด
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านซีเยาะ
สพป.ยะลา เขต 2


Powered By www.thaieducation.net