โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง)
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง)

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง
โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
โรงเรียนบ้านกุดแห่
โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง)
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   หมู่7 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
32 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่7ตำบลห้อง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโธร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ