โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
อัจฉราภรณ์ อัมภรัตน์
แอดมินโรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์

พงษ์ศิริ ทานะศิลป์
โรงเรียนบ้านสามัคคี
วิลาวัลย์ พายุบุตร
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
จิราภรณ์ นามศรีฐาน
โรงเรียนบ้านนาโป่ง
กาญจนา ธุระกิจ
โรงเรียนบ้านสมสะอาด
สุภาภรณ์ บุญทศ
โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 6 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
14 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ ,

ภาพโรงเรียน

 


นางพิสมัย บวร
แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนบ้านสะพานยูง
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดโบราณหลวง
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net