โรงเรียนบ้านพรหมนิยม
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
แก้ว ห้องแซง
แอดมินโรงเรียนบ้านพรหมนิยม

ราตรี ศิริบุตร
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
จุรีพร แสงผดุง
โรงเรียนบ้านหนองบึง
จิราวรรณ ศรีวะสุทธิ์
โรงเรียนบ้านนาซึม
เอื้อมเดือน โพชะโน
โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์
ชลรดา วิเศษศรี
โรงเรียนบ้านคึมยาว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านพรหมนิยม
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 7 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 0 งาน 4 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านพรหมนิยม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านพรหมนิยม ,

ภาพโรงเรียน

 


นางพิสมัย บวร
แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนแท่น
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านนาแฝก
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดบางเสียด
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านใหม่
สพป.น่าน เขต 2


Powered By www.thaieducation.net