โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
ประภาศรี ปั้นทอง
แอดมินโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191

จิตราภรณ์ พารุสุข
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
จันทร์เพ็ญ วรรณา
โรงเรียนบ้านดู่ลาด
อารี จันทร์แก่น
โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง)
พรทิพย์ จันทหาร
โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ
เพชรสิริ ขาวขำ
โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   63หมู่3ตำบลสร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   63หมู่3ตำบลสร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโลธร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
15 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 ,

ภาพโรงเรียน

 


นางพิสมัย บวร
แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านสบเป็ด
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองแต้
สพป.ชัยภูมิ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net