โรงเรียนบ้านบุ่งค้า
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
รินรดา ภูมีรัตนโชติ
แอดมินโรงเรียนบ้านบุ่งค้า

กนกวรรณ ร่มโพธิ์
โรงเรียนบ้านหนองแคน
มุกดา ยอดเสน่ห์
โรงเรียนบ้านน้ำคำ
สุรีย์พร พันธุมาตย์
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
สุนทรา ศรีตาแสง
โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
งามศิรี ศิริสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านดงสวาง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบุ่งค้า
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   ม1 ต. บุ่งค้า อ. เลิงนกมา จ. ยโสธร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อบ1-ป6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม1 ต..บุ่งค้า อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
11 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านบุ่งค้า ,

ภาพโรงเรียน

 


นางพิสมัย บวร
แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนวัดหนองแขม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านคลองเหนก
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าไทร
สพป.สงขลา เขต 3


Powered By www.thaieducation.net