โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
พันธุ์ทาลักษณ์ สดสร้อย
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ

ดาหวัน ห้องแซง
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
อรุชา พงษ์แสน
โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
สุวนันท์ สามาอาพัฒน์
โรงเรียนบ้านนาทม
อารี จันทร์แก่น
โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง)
นวลอนงค์ โพธิ์ศรี
โรงเรียนบ้านกุดหิน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองเลิงคำ
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 14 บ้านหนองเลิงคำ ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
34 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ม.3 ( ขยายโอกาส )
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 14 บ้านหนองเลิงคำ ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
18 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองเลิงคำ ,

ภาพโรงเรียน

 


นางพิสมัย บวร
แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านป่างาม
สพป.สงขลา เขต 3


Powered By www.thaieducation.net