โรงเรียนบ้านช่องเม็ก
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
พิลาพร ดอกบัว
แอดมินโรงเรียนบ้านช่องเม็ก

สมพร กุลฉวะ
โรงเรียนบ้านหัวนา
สุนทรา แสงวงค์
โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส
อัจจิมา ศรีวะรมย์
โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย
พัชรี แก้วประภา
โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
ถนอมจิตร์ จรัญพงษ์
โรงเรียนบ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านช่องเม็ก
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านช่องเม็ก ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
29 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   179 หมู่ 4 บ้านช่องเม็ก ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
21 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านช่องเม็ก ,

ภาพโรงเรียน

 


นางพิสมัย บวร
แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนวัดโคกสุก
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดสำโรง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านสร้างหอม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านสายคำโห้
สพป.พิจิตร เขต 1


Powered By www.thaieducation.net