โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
ภาณุวัฒน์ งามจำรัส
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก

งามนิตย์ ไพรศรี
โรงเรียนบ้านโนนประทาย
จันทร์เพ็ญ วงศ์หาจักร
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
ทองเลื่อน บุญทวี
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ)
สารภี มูลสาร
โรงเรียนบ้านนาเรียง
นวลอนงค์ โพธิ์ศรี
โรงเรียนบ้านกุดหิน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองยางห้วยสะแบก
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   บ้านหนองยาง หมู่14 ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่14 ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
20 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองยางห้วยสะแบก ,

ภาพโรงเรียน

 


นางพิสมัย บวร
แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนคลองสอง
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านนายม
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านคุระ
สพป.พังงา

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net