โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
แอดมินโรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

โรงเรียนบ้านกุดแห่
โรงเรียนบ้านสมสะอาด
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
โรงเรียนบ้านคำเตย
โรงเรียนบ้านมันปลา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   บ้านกุดคอก่าน​ หม่ที่3 ตำบลโคกสำราญ​ อำเภอเลิงนกทา​ จังหวัดยโสธร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
28 ไร่ 0 งาน 21 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล​ - มัธยมึกษาที่​ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านกุดคอก่าน
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
22 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 50.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 16.165773 , 104.576775

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดกงตาก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
สพป.พิจิตร เขต 1


Powered By www.thaieducation.net