โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง หน้าหลัก หน้าสพป.ยโสธร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
เกศมณี พรมรักษ์
แอดมินโรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง

สุภาภรณ์ บุญทศ
โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่
วนิดา มะโข
โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านกุดมะฮงดงสวาง
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   183หมู่ที่6 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 1 งาน 95 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   183หมู่ที่6 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง
5 Terre
นางพิสมัย บวร
แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านเนินขวาง
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์
สพป.หนองคาย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net