โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์

โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
โรงเรียนบ้านนาซึม
โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
โรงเรียนบ้านสีสุก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   หมู่4 ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 3 งาน 27 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ก่อนประถม - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ.กุดขุ่นสวาสดิ์ ต.บ้านกุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 16.2835 , 104.434295

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนบ้านป่าก้าว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านคำครั่ง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านดงสาร
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านไทรล่า
สพป.ชุมพร เขต 2


Powered By www.thaieducation.net