โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
วรรณา เข็มเพชร
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน

พรรณี ห้องแซง
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
เอกพจน์ แก่นจำปา
โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา
วิยะดา สุขส่ง
โรงเรียนบ้านหนองบาก
เตรียมจิต บุญทะแสง
โรงเรียนบ้านดอนหวาย
ชนิดาภา คำจูมจัง
โรงเรียนบ้านนางาม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านศรีฐาน
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 9 บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
26 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ป. 1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนบ้านศรีฐาน ,

ภาพโรงเรียน

 


นางพิสมัย บวร
แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนบ้านน้ำฮาว
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนวัดหนองน้อย
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองหิน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net