โรงเรียนบ้านป่าตอง
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
สวาท กันยาวรรณ
แอดมินโรงเรียนบ้านป่าตอง

ราตรี ศิริบุตร
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
นวลจันทร์ นามนนท์
โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง
พรเพ็ญ สมคะเณย์
โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัชระพล บุญกัณฑ์
โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย
เงินตรา ยาวะโนภาส
โรงเรียนบ้านโคกศรี

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านป่าตอง
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่    โรงเรียนบ้านป่าตอง​ หมู่​3​ ต.โพธิ์ไทร​ อ.ป่าติ้ว​ จ.ยโสธร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 0 งาน 50 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1​- ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านป่าตอง​ หมู่​3​ ต.โพธิ์ไทร​ อ.ป่าติ้ว​ จ.ยโสธร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านป่าตอง ,

ภาพโรงเรียน

 


นางพิสมัย บวร
แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าซุง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านสงเปือย
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดไม้เรียง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2


Powered By www.thaieducation.net