โรงเรียนบ้านโพธิญาณ
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
สุมาลี นนทพจน์
แอดมินโรงเรียนบ้านโพธิญาณ

จิดาภา องอาจ
โรงเรียนบ้านม่วง
พิมพ์ณิภา ประธาน
โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง
ทองเลื่อน บุญทวี
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
นางวันเพ็ญ บุญมั่ง
โรงเรียนบ้านหนองเรือ
กนกวรรณ ร่มโพธิ์
โรงเรียนบ้านหนองแคน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโพธิญาณ
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่    โรงเรียนบ้านโพธิญาณ​ หมู่​6​ ต.โพธิ์ไทร​ อ.ป่าติ้ว​ จ.ยโสธร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1​ -​ ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโพธิญาณ​ หมู่​ 6​ ต.โพธิ์ไทร​ อ.ป่าติ้ว​ จ.ยโสธร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโพธิญาณ ,

ภาพโรงเรียน

 


นางพิสมัย บวร
แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net