โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านกลางสระเกษ

โรงเรียนบ้านเหล่าเมย
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย
โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ
โรงเรียนบ้านคำบอนศรีชุมพล

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านกลางสระเกษ
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 10 บ้านสระเกษ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านสระเกษ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ