โรงเรียนบ้านโคกนาโก
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านโคกนาโก

โรงเรียนบ้านบะคอม
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านห้องแซง
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโคกนาโก
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   บ้านโคกนาโก หมู่ที่ 12 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   เปิดทำการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโคกนาโก หมู่ที่ 12 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยโสธร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโคกนาโก 15.900733 , 104.446766

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ยโสธร เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียนบ้านปางคอม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนเจริญใจ
สพป.พะเยา เขต 1

โรงเรียนวัดวังหว้า
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย
สพป.ชัยภูมิ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net