โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
จังหวัดนครพนม...พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
.
นริศรา แก้วเชื่อม
แอดมินโรงเรียนบ้านคำแม่นาง

มาลินี ไชยเทศ
โรงเรียนบ้านปฏิรูป
สุทิน นันวิสุ
โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง
อุบลวรรณ เวียงอินทร์
โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
คงคิด บุญยอด
โรงเรียนบ้านโคกยาว
อรอนงค์ ราชปัญญา
โรงเรียนบ้านโพนก่อ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคำแม่นาง
สังกัด   สพป.นครพนม เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 2 บ้านคำแม่นาง ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
23 ไร่ 1 งาน 86 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ๒ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
19 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครพนม เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 74.59%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 45.17%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านคำแม่นาง ,

ภาพโรงเรียน

 


ศันสนีย์ ชูแหวน
แอดมินเขต สพป.นครพนม เขต 2

สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 2

โรงเรียนบ้านจรเข้มาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านเตยกระโตน
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนวัดอัมพาวาส
สพป.ชุมพร เขต 2


Powered By www.thaieducation.net