โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์
จังหวัดนครพนม...พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
.
ณัฎฐิณี ศรีลาศักดิ์
แอดมินโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์

ประจักษ์ ทามี
โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม
ละไม แก้วมุงคุณ
โรงเรียนบ้านดงหนองบัว
อภิเชษฐ์ พิมพาเลีย
โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง
เขตเมือง โกษาแสง
โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์
ปรานอม ดาเชิงเขา
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโพนสวรรค์
สังกัด   สพป.นครพนม เขต 2
ที่อยู่   234 หมู่ 12 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190
มีพื้นที่ทั้งหมด 
34 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   234 หมู่12 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
14 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครพนม เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 74.59%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 45.17%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโพนสวรรค์ ,

ภาพโรงเรียน

 


ศันสนีย์ ชูแหวน
แอดมินเขต สพป.นครพนม เขต 2

สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 2

โรงเรียนบ้านควนตานี
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านดงย่าปา
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดไม้เรียง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net