โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม หน้าหลัก หน้าสพป.นครพนม เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครพนม...พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
ผ่องศรี การุญ
แอดมินโรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม

บรรณฑรวรรณ ป้องกัน
โรงเรียนบ้านโคกสายทอง
เพ็ญรัตน์ คัดทะจันทร์
โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม
สังกัด   สพป.นครพนม เขต 2
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
0 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม ,
5 Terre
ศันสนีย์ ชูแหวน
แอดมินเขต สพป.นครพนม เขต 2


สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านเขาทอง
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยตม
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านนายม
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net