โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง
จังหวัดนครพนม...พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
.
สิรินยา คำมา
แอดมินโรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง

เมธาพร อุดมบุญญานุภาพ
โรงเรียนบ้านคำนกกก
ทิพวัลย์ ต่ออำนาจ
โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
เนียรนิภา แก้วบู่
โรงเรียนบ้านอ้วน
นิตยา พรหมมา
โรงเรียนชุมชนนางัว
ธีรพงษ์ นาหอมจันทร์
โรงเรียนบ้านเซียงเซา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโพนตูมหนองแสง
สังกัด   สพป.นครพนม เขต 2
ที่อยู่   80 หมู่ 6 บ้านโพนตูม ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
มีพื้นที่ทั้งหมด 
25 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   2 ระดับ คือระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโพนตูม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
13 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครพนม เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 75.28%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโพนตูมหนองแสง 17.517857 , 104.360656

ภาพโรงเรียน

 


ศันสนีย์ ชูแหวน
แอดมินเขต สพป.นครพนม เขต 2

สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 2

โรงเรียนบ้านเขาทอง
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net