โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ
จังหวัดนครพนม...พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
.
ลักขณา การร้อย
แอดมินโรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ

อรอนงค์ ราชปัญญา
โรงเรียนบ้านโพนก่อ
ชลธิชา ติยะบุตร
โรงเรียนบ้านนาจาน
ผกามาศ อุปรี
โรงเรียนบ้านโนนกุง
พัชริดา หวานคำ
โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา
สุดาทิพย์ อุ่นกลม
โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านอ้อวังหมากเห็บ
สังกัด   สพป.นครพนม เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 1 บ้านอ้อ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับปฐมวัยปีที่ 2 - ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 1 บ้านอ้อ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครพนม เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 74.59%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 45.17%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านอ้อวังหมากเห็บ ,

ภาพโรงเรียน

 


ศันสนีย์ ชูแหวน
แอดมินเขต สพป.นครพนม เขต 2

สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 2

โรงเรียนบ้านนิบง
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านป่าปอ
สพป.มหาสารคาม เขต 3


Powered By www.thaieducation.net