โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา
จังหวัดนครพนม...พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
.
พัชริดา หวานคำ
แอดมินโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา

นิทัศนา เพียรภายลุน
โรงเรียนบ้านหนองเทา
สายใจ สุวรรณมาโจ
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
พรสวรรค์ เถรวงแก้ว
โรงเรียนชุมชนประสานมิตร
นริศรา แก้วเชื่อม
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
จารุพร แหมไธสง
โรงเรียนบ้านนาคำ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเหล่าพัฒนา
สังกัด   สพป.นครพนม เขต 2
ที่อยู่   131 ม.5 ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 0 งาน 43 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1- ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   131 ม.5 ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
14 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครพนม เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 74.59%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 45.17%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเหล่าพัฒนา ,

ภาพโรงเรียน

 


ศันสนีย์ ชูแหวน
แอดมินเขต สพป.นครพนม เขต 2

สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดบางเสียด
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดดิตถาราม
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านนาม่วง
สพป.สงขลา เขต 3


Powered By www.thaieducation.net