โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
จังหวัดนครพนม...พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
.
ฝนทิพย์ ไฮวัง
แอดมินโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส

ประภาศิริ ชาสงวน
โรงเรียนบ้านนาเต่า
สุฑามาศ ป้อมศิลารัตน์
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
รุ่งทิวาพร สมโสภา
โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย
นเรศ ประเสริฐสังข์
โรงเรียนบ้านรามราช
ทรงเดช ตะโพธิ์
โรงเรียนบ้านเชียงยืน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านกุดน้ำใส
สังกัด   สพป.นครพนม เขต 2
ที่อยู่   57 หมู่ 6 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 0 งาน 76 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านกุดน้ำใส
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครพนม เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 74.59%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 45.17%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านกุดน้ำใส ,

ภาพโรงเรียน

 


ศันสนีย์ ชูแหวน
แอดมินเขต สพป.นครพนม เขต 2

สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนวัดหนองปาตอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2


Powered By www.thaieducation.net