โรงเรียนชุมชนนางัว
จังหวัดนครพนม...พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
.
นิตยา พรหมมา
แอดมินโรงเรียนชุมชนนางัว

ปุณิกา มังคละคีรี
โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา
พรสวรรค์ อุดานนท์
โรงเรียนบ้านอีอูด
สิรินยา คำมา
โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง
นพมาศ บุพศิริ
โรงเรียนบ้านคําไฮ
จันทร์สุดา ทองแดง
โรงเรียนบ้านหมูม้น

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนนางัว
สังกัด   สพป.นครพนม เขต 2
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ