โรงเรียนบ้านดงน้อย
จังหวัดนครพนม...พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
.
จุฑามาศ ด้วงติลี
แอดมินโรงเรียนบ้านดงน้อย

นวรัตน์ คาภัยวงศ์
โรงเรียนบ้านนานอ
อุบลวรรณ เวียงอินทร์
โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
อัญชลี จันทร์แก้ว
โรงเรียนบ้านคำเตย
รัสรินทร์ อุดมกัน
โรงเรียนบ้านพืชผล
ธารินี เกษมสิน
โรงเรียนบ้านท่าจำปา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดงน้อย
สังกัด   สพป.นครพนม เขต 2
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ