โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
จังหวัดนครพนม...พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
.
ทิพวัลย์ ต่ออำนาจ
แอดมินโรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

อัญชลี แก้วกัญญา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา
พรนิภา พันธุ์คุ้มเก่า
โรงเรียนบ้านดอนติ้ว
วิไลวรรณ สิงหันต์
โรงเรียนบ้านค้อ
คำปลิว สุภาพงษ์
โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม
วัฒนา พลโลก
โรงเรียนบ้านหัวหาด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
สังกัด   สพป.นครพนม เขต 2
ที่อยู่   282 หมู่ 4 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
55 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
11 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
68 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครพนม เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 74.59%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 45.17%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ,

ภาพโรงเรียน

 


ศันสนีย์ ชูแหวน
แอดมินเขต สพป.นครพนม เขต 2

สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 2

โรงเรียนบ้านทุ่งดอน
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนวัดนาบุญ
สพป.สระบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net