โรงเรียนบ้านหนองผือ
จังหวัดนครพนม...พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
.
วิษณุพร ว่องไว
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองผือ

นายไพศาล นครังสุ
โรงเรียนบ้านธาตุ
อุสาห์ สุดยะดา
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่
วัชรี แจ้งไชย
โรงเรียนบ้านจอมศรี
วาริษา วะชุม
โรงเรียนบ้านอูนยางคำ
ปรานอม ดาเชิงเขา
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองผือ
สังกัด   สพป.นครพนม เขต 2
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ