โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
จังหวัดนครพนม...พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
.
พิชญา แสนสุข
แอดมินโรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

วัฒนา พลโลก
โรงเรียนบ้านหัวหาด
ประจักษ์ ทามี
โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม
เยาวรักษ์ คนตรง
โรงเรียนบ้านดงขวาง
นริศรา แก้วเชื่อม
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
พิศวาท กุลมา
โรงเรียนบ้านนาคํา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
สังกัด   สพป.นครพนม เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 6 บ้านท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อสงงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
25 ไร่ 0 งาน 60 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 6 บ้านท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อสงงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครพนม เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 74.59%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 45.17%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) ,

ภาพโรงเรียน

 


ศันสนีย์ ชูแหวน
แอดมินเขต สพป.นครพนม เขต 2

สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 2

โรงเรียนวัดฝาละมี
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนแท่น
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกกลาง(แกดำ)
สพป.มหาสารคาม เขต 1


Powered By www.thaieducation.net