โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี หน้าหลัก หน้าสพป.นครพนม เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครพนม...พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
ปิยนุช หลานเศษฐา
แอดมินโรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

สายสง่า ต้นเงิน
โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ
สุภาพร อุ่นลุม
โรงเรียนบ้านคับพวง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี
สังกัด   สพป.นครพนม เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 3 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโนนฮัง ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
19 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี ,
5 Terre
ศิรินทิพย์ นึกได้
แอดมินเขต สพป.นครพนม เขต 1


สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 2

โรงเรียนวัดสระลงเรือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดวังน้ำขาว
สพป.ชัยนาท

โรงเรียน บ้านโมย
สพป.สงขลา เขต 3

Powered By www.thaieducation.net