โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี
จังหวัดนครพนม...พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
.
ปิยนุช หลานเศษฐา
แอดมินโรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

ขวัญตา ลี้พล
โรงเรียนบ้านหนองแคน
วิพร มาตย์นอก
โรงเรียนบ้านเหิบ
พรพิมล หงษ์นารี
โรงเรียนบ้านดอนแดง
รัฐพล แก้วพิกุล
โรงเรียนบ้านดอนโทน
ลดาวัลย์ ภูมิลา
โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี
สังกัด   สพป.นครพนม เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 3 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโนนฮัง ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
19 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครพนม เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 96.59%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 63.55%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี ,

ภาพโรงเรียน

 


ศิรินทิพย์ นึกได้
แอดมินเขต สพป.นครพนม เขต 1

สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net