โรงเรียนบ้านโคกยาว
จังหวัดนครพนม...พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
.
คงคิด บุญยอด
แอดมินโรงเรียนบ้านโคกยาว

สุภัทสรา นาโควงค์
โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย
อัญชลี แก้วกัญญา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา
สมสมร รัตน์รองใต้
โรงเรียนบ้านโพนขาว
ทิพกร คำชาย
โรงเรียนบ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)
พันศักดิ์ เคนไชยวงศ์
โรงเรียนบ้านดอนพะธาย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโคกยาว
สังกัด   สพป.นครพนม เขต 2
ที่อยู่   บ้านโคกยาว หมู่ที่10 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนบาล 2 -ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโคกยาว หมู่ที่ 10
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครพนม เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 74.59%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 45.17%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโคกยาว ,

ภาพโรงเรียน

 


ศันสนีย์ ชูแหวน
แอดมินเขต สพป.นครพนม เขต 2

สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 2

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net