โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม)
จังหวัดนครพนม...พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
.
ปรานอม ดาเชิงเขา
แอดมินโรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม)

อนัญญา กว้างสวาสดิ์
โรงเรียนบ้านหาดกวน
ปนิดา เวกสูงเนิน
โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่
ทรงเดช ตะโพธิ์
โรงเรียนบ้านเชียงยืน
สุภาพ หาสุระ
โรงเรียนบ้านโพน
มาลินี ไชยเทศ
โรงเรียนบ้านปฏิรูป

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม)
สังกัด   สพป.นครพนม เขต 2
ที่อยู่   ถนนท่าดอกแก้ว-ศรีสงคราม บ้านปฏิรูป ตำบลศรีสงครามอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
39 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   เปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ หมู่ ๙ ถนน นาหว้า – ศรีสงคราม ตำบลโพนสว่าง อำเภอ ศรีสงคราม จังหวัด นครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๕๐
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครพนม เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 75.28%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 47.79%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม) 17.528925 , 104.164252

ภาพโรงเรียน

 


ศันสนีย์ ชูแหวน
แอดมินเขต สพป.นครพนม เขต 2

สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 2

โรงเรียนบ้านน้ำจืด
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านย่าหมี
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านสว้า
สพป.น่าน เขต 2


Powered By www.thaieducation.net