โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
จังหวัดนครพนม...พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
.
สุวัฒน์ จันทา
แอดมินโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง

อุบลเพชร สิทธิรักษ์
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
อารีวรรณ พวงเงิน
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
สิรินยา คำมา
โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง
อรพิน แสงอินทร์
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
นายไพศาล นครังสุ
โรงเรียนบ้านธาตุ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลบ้านแพง
สังกัด   สพป.นครพนม เขต 2
ที่อยู่   230 หมู่ 4 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ปฐมวัย อ.2 อ.3 และประถมศึกษาปีที่ 1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   230 หมู่ 4 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
58 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
65 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครพนม เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 74.59%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 45.17%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลบ้านแพง ,

ภาพโรงเรียน

 


ศันสนีย์ ชูแหวน
แอดมินเขต สพป.นครพนม เขต 2

สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 2

โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านบายอ
สพป.ยะลา เขต 2


Powered By www.thaieducation.net