โรงเรียนบ้านจอมมณี
จังหวัดนครพนม...พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
.
จุรีพร พิกุลศรี
แอดมินโรงเรียนบ้านจอมมณี

สุภาพร ผาบุญ
โรงเรียนบ้านชะโนต
จินตนา ยอดมงคล
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ลดาวัลย์ ภูมิลา
โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล
รัตนา ทิพย์โพธิ์
โรงเรียนบ้านนาคำ
พรรณี บัวสาย
โรงเรียนบ้านดงโชค

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านจอมมณี
สังกัด   สพป.นครพนม เขต 1
ที่อยู่   56 หมู่ 4 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านจอมมณี หมู่ 4 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครพนม เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 96.59%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 63.55%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านจอมมณี ,

ภาพโรงเรียน

 


ศิรินทิพย์ นึกได้
แอดมินเขต สพป.นครพนม เขต 1

สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 2

โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
สพป.ระนอง

โรงเรียน บ้านโปร่งเกตุ
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านนาแขม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดนางพิมพ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net